No ALT tag specified

Teithio

TEITHIO MEWN CAR

O'r Gorllewin -Gadewch y M4 wrth Gyffordd 48. Trowch i'r dde wrth y gyffordd i'r A4138 gan ddilyn yr arwyddion am Lanelli. Arhoswch ar yr A4138 am rhyw 3 milltir hyd nes i chi gyrraedd goleuadau traffig gyda'r Premier Inn ar y chwith, trowch i'r chwth ar ôl y gwesty gan ddilyn yr arwyddion i aes parcio'rStadiwm.

O'r Dwyrain - Gadewch y M4 wrth Gyffordd 48. Trowch i'r chwith wrth y gyffordd i'r A4138 gan ddilyn yr arwyddion am Lanelli. Arhoswch ar yr A4138 am rhyw 3 milltir hyd nes i chi gyrraedd goleuadau traffig gyda'r Premier Inn ar y chwith, trowch i'r chwth ar ôl y gwesty gan ddilyn yr arwyddion i faes parcio'r Stadiwm.

TEITHIO AR FWS

Bws Gwasanaeth - Ar gyfer pob Gêm Gartref, bydd y Scarlets yn trefnu gwasanaeth bws hwylus. Bydd y bws yn disgwyl amdanoch chi o flaen yr Orsaf Drenau. O'r fan honno, bydd yn codi pobl wrth y safle bws sydd gyferbyn â'r Llyfrgell ac yn y bae bysiau wrth Aldi. Bydd y bws yn eich gollwng chi wrth Gatiau'r Stadiwm. Bydd amser y bws yn newid - a dibynnu ar amser y Chwiban Cyntaf, ond bydd yr amserlen yn cael ei rhoi ar y wefan cyn pob gêm. Mae'n ffordd ratach o deithio i'r stadiwm.

Dim ond £2.00 yw Tocyn Mynd-a-Dod i Oedolion a £1 yw'r pris i blant.

Parcio a Theithio - Adeg gemau cartref prysur, byddwn ni'n cynnig gwasanaeth parcio a theithio. Mae dau faes parcio a theithio sef Schaeffler, Bynea a Technium, Dafen. Gallwch chi adael eich car mewn maes parcio sy'n cael ei staffio a bydd ein bws gwennol yn mynd â chi'n syth at Gatiau'r Stadiwm. Mae'n costio £2.00 y car. Dy'n ni ddim yn darparu'r gwasanaeth hwn ar gyfer pob gêm, felly edrychwch ar dudalen deithio'r Scarlets i weld y manylion.

Dolenni defnyddiol:

http://www.cymraeg.traveline-cymru
http://www.transportdirect.info
www.firstgroup.com

RHANNU CEIR

Beth am arbed petrol a gwneud eich rhan dros yr amgylchedd ar yr un pryd? Ewch i un o'r llu o gynlluniau rhannu ceir sydd ar gael ichi ar wefan traveline.

TEITHIO AR Y TRÊN

Os ydych chi'n teithio yma o'r Dwyrain neu o'r Gorllewin, mae'n hawdd cyrraedd Llanelli ar y trên. Mae'r Scarlets yn darparu gwasanaeth bws i'ch codi chi yn yr orsaf a'ch gollwng y tu allan i'r prif gatiau mewn da bryd ichi fwynhau croeso unigryw Pentref y Cefnogwyr, y stondinau neu'r croeso i VIPs.

Dim ond £2.00 yw pris tocyn mynd-a-dod i oedolion ac mae'r amserlen ar ein gwefan.

Dolenni defnyddiol:

http://www.trenauarrivacymru
http://www.thetrainline.com/

TEITHIO AR FWS I GEMAU I FFWRDD

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn teithio i un o'r gemau i ffwrdd, cysylltwch â Natalie Bunyan ar n.bunyan@scarlets.co.uk i gael gwybod rhagor.

DOD AR GEFN BEIC NEU GERDDED

Os ydych chi'n byw o fewn pellter rhesymol i'r stadiwm, yna, beth am gerdded yno neu, os yw hi braidd yn rhy bell ichi gerdded, beth am ddod ar gefn beic? Mae lle diogel i chi barcio'ch beic yn y stadiwm. Ewch i wefan Sustrans neu cycle streets i ddod o hyd i lwybr at y stadiwm


http://www.sustrans.org.uk/

www.cyclestreets.net

CYNLLUNIO'CH TAITH DRWY DDEFNYDDIO'CH FFÔN CLYFAR

Dyw hi erioed wedi bod yn haws ichi gynllunio'ch taith yn gyflym ac yn rhwydd, gyda help sawl rhaglen arbennig ar ffonau clyfar sydd ar gael drwy Google™ Play, Apple® iTunes. Fe allwch chi weld mapiau sy'n dangos y llwybrau, yr amserlenni, manylion am y tocynnau a'u pris a chael y wybodaeth fyw ddiweddaraf am y gwasanaeth.

FIRST TRAVEL


Fe all First App eich helpu chi i gynllunio'ch teithiau. Mae'n rhoi amserau'r 'bws nesaf', gwybodaeth am wasanaethau First Bus, ac mae hefyd yn cynnig; mapiau o'r llwybrau sy'n dangos lle mae'r bysiau'n stopio, amserlenni, manylion am y tocynnau a'r prisiau a'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwasanaeth.

TRAVELINE CYMRU


Mae'r ap yma gan Traveline Cymru AM DDIM ac yn GWBL DDWYIEITHOG. Mae'n cynnig yr holl wybodaeth sydd ei hangen ar deithwyr yng Nghymru i'w helpu i gynllunio pob taith drwy'r wlad ar BOB MATH o gludiant.

Mae Trenau Arriva Cymru


Mae Trenau Arriva Cymru wedi lansio ffordd newydd i gwsmeriaid gael gwybodaeth am y trenau sy'n rhedeg drwy gyflwyno Ap iPhone AM DDIM sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau'r trenau ar rwydwaith Trenau Arriva Cymru.

NEXT BUSES


Ewch i http://nextbuses.mobi/ ar borwr gwe eich ffôn symudol (i gael llyfrnod ar gyfer y gwasanaeth hwn, tecstiwch 'traveline' i 84268). Teipiwch enw stryd, enw'r safle bws neu god post llawn a phwyso ar chwilio. Gallwch chwilio'n fwy manwl drwy enwi tref neu ardal. Dewiswch enw safle bws o'r canlyniadau.

© 2017 Scarlets Regional Limited Privacy & Cookies Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM