No ALT tag specified

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Dyma ychydig o gwestiynau y bydd pobl yn eu gofyn yn aml i'ch tywys a'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar becyn aelodaeth tymor newydd gyda'r Scarlets yn 2014/15.

TOCYNNAU TYMOR

Oes tocynnau rhatach ar gael eleni os bydd rhywun yn eu prynu'n gynnar?

Ry'n ni'n falch o gyhoeddi bod pris is am brynu'n gynnar eleni, a bydd hwnnw ar gael tan ddydd Gwener 18fed Gorffennaf 2014.

Pa bryd y bydd unrhyw seddi sydd heb eu hadnewyddu ym Mharc y Scarlets ar gael i'w prynu?

Y cyfnod adnewyddu i aelodau tymor presennol yw tan ddiwedd y diwrnod gwaith, dydd Gwener 6ed Mehefin 2014.

Bydd unrhyw seddi sydd heb eu hadnewyddu ar ôl y dyddiad hwnnw'n cael eu rhyddhau i'w gwerthu ar sail y cyntaf i'r felin.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng y Seddi Safonol a'r Seddi Gorau?

Mae'r seddi gorau'n nes at y llinell hanner ffordd ac felly mae'r olygfa o'r cae'n fwy canolog. Er ein bod wedi cadw at yr pris £199 poblogaidd cyn belled â phosibl, ry'n ni hefyd wedi rhoi band prisio stadiwm/theatr confensiynol ar waith sy'n rhoi gwerth ychydig yn uwch ar seddi "gwell".

Alla'i uwchraddio fy mhecyn i gael rhagor o fanteision ond cadw'r un sedd, er ei bod hi y tu allan i ardaloedd y seddau lle mae'r manteision hyn ar gael?

Yn anffodus, allwn ni ddim cymysgu'r manteision a'r seddi. Mae pecynnau'r tocyn tymor wedi'u cynllunio a'u costio ar sail eu lleoliad yn y maes ac felly, rhaid inni gadw'r rheini fel y maen nhw. Ry'n ni wedi gweithio'n galed eleni i gynnig cymaint o hyblygrwydd a chynifer o fanteision ychwanegol â phosib er mwyn sicrhau gwerth am arian a chyfres o brisiau gwahanol sy'n addas i bocedi ac anghenion ein cefnogwyr. Mae capasiti penodol ym mhob bar, lolfa ac ardal adloniant ym Mharc y Scarlets, a rhaid inni gadw at y rhain oherwydd amodau iechyd a diogelwch a'r trefniadau trwyddedu llym sy'n sicrhau bod ein cefnogwyr i gyd yn ddiogel ac yn gyfforddus.

Ble alla'i gael gafael ar ffurflen gais am Docyn Tymor?

Bydd pob aelwyd a brynodd docyn hanner tymor neu docyn tymor llawn y llynedd yn cael pecyn adnewyddu ac ry'n ni'n annog pob cefnogwr i adnewyddu ar lein os yw hynny'n bosib. Mae'n bosib llenwi ffurflenni yn y swyddfa docynnau hefyd. Cliciwch yma i lawrlwytho'ch copi ac anfon eich cais HEDDIW!

DIWRNOD Y GÊM

Beth fydd y prisiau ar ddiwrnod y gêm?

Mae prisiau'r tocynnau sy'n cael eu gwerthu i'r cyhoedd yn gyffredinol wedi newid ar gyfer 2014/15. Cliciwch yma I gael gwybod rhagor.

Beth yw'r terfynau oedran ar gyfer tocyn plant/pobl ifanc?

Mae'r tocynnau am ddim i blant 0-5 oed ac mae tocyn ieuenctid ar gael i'r rhai sydd rhwng 6 - 18 oed.

Alla'i brynu tocyn ar gyfer 'Calon a'r Enaid' ar ddiwrnodau gêm.

Bydd y flaenoriaeth yn cael ei rhoi i gefnogwyr sydd â'r hawl i gael mynediad i'r bar Calon a'r Enaid fel rhan o'u pecyn.
Y tymor yma, bydd hynny'n cynnwys pobl sydd â Thocyn Tymor y Strade a thocyn 1872. Os bydd unrhyw le dros ben, mae'n bosibl y byddwn ni'n rhyddhau tocynnau'n ddiweddarach yn y flwyddyn. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cael eich rhoi ar restr ar gyfer llefydd dros ben, gadewch eich manylion yn y swyddfa docynnau.

Os byddaf yn archebu ar lein a bod fy nhocyn heb gael ei bostio ata'i, ble y dylwn i gasglu fy nhocyn?

Fe allwch chi gasglu'ch tocyn o'r Swyddfa Docynnau yn y stadiwm.

Ydy fy sedd i dan do?

Mae hyn yn dibynnu ar gyfeiriad y gwynt. Yn gyffredinol, mae'r seddi yn yr adran uchaf a'r canol dan do.

Ydy'r stadiwm yn hwylus i bawb?

Ydy, mae Stadiwm y Scarlets yn cynnig cyfleusterau helaeth a rhwydd i gadeiriau olwyn. I drefnu, ffoniwch Debbie yn y Dderbynfa ar 01554 7983 900. Mae'r adran i gadeiriau olwyn yn N99 ym mloc y Gogledd.

CWESTIYNAU ERAILL

Alla'i brynu rhaglenni gemau'r Scarlets ar lein?

Mae rhaglenni gemau bellach ar gael ar fformat digidol ac maen nhw ar gael i'w prynu ar lein. CLICIWCH YMA i fynd i'r dudalen i brynu rhaglen.

Fydd 'na Glwb Cochyn eleni?

Bydd, ond rydyn ni wedi'i ailfrandio a'i alw'n Aelodaeth CiC. Dewch i fod yn rhan o deulu'r Scarlets - ymunwch â'm clwb aelodaeth CiC newydd heddiw i Fabanod, Ieuenctid a'r Arddegau! Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion.

Ydych chi'n ffurfio Cymdeithas Cefnogwyr newydd i'r Scarlets?

Nac ydyn, mae gan y Scarlets Ymddiriedolaeth Cefnogwyr sy'n ffynnu ac yn denu cefnogaeth dda o'r enw Crys16.

Byddwn ni'n gweithio'n glos gyda Crys16 i'w helpu gyda'u digwyddiadau drwy'r tymor a byddwn yn trafod unrhyw gynlluniau newydd pwysig yn y rhanbarth â'r aelodau. Ry'n ni'n ddiolchgar iawn am eu hymateb a'u cefnogaeth ac yn edrych ymlaen at gydweithio â nhw yn ystod tymor newydd cyffrous. Mae gennyn ni'n pecyn cefnogwyr ni'n hunain ar gyfer y tymor nesaf fel rhan o'r hyn sy'n cael ei gynnig gyda'r tocyn tymor. Bydd hyn yn rhoi cyfle i bobl fanteisio ar ddigwyddiadau a chynigion arbennig y Scarlets. I gael gwybod rhagor ac i weld manylion cysylltu ewch I http://www.crys16.co.uk.

Sut alla'i anfon sylwadau at y stadiwm?

Gallwch chi anfon sylwadau ysgrifenedig at victoriahowells@scarlets.co.uk, neu ffoniwch 0871 881 8088.

Newyddion y Scarlets
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
© 2017 Scarlets Regional Limited Privacy & Cookies Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM